ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022

  • Companion σελ.5 λέξεις 0.14 έως 0.25
  • Workbook σελ. 4+5 ασκ. 1,2,3,4

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/9/2022

  • Companion σελ.8 λέξεις 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25
  • Workbook σελ. 6 + 7 ασκ. 1, 2, 3, 5
  • Γραμματική το ρήμα be – είμαι – (κατάφαση / ερώτηση / άρνηση)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9/2022

  • Γραμματική τους πληθυντικούς
  • Ορθογραφία πληθυντικούς ανωμάλων ουσσιαστικών
  • Workbook σελ.8 + 9 ασκ. 4 + 5
  • Student’s book σελ. 11 ασκ. 8 (σε φύλλο χαρτί)