ΤΡΙΤΗ 22/11/2022

  • Workbook σελ. 28 ασκήσεις 1, 2, 3, 4
  • Εκθεση από student’s book σελ. 33 άσκηση 7ς

Για Πέμπτη 24/11/2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 γράφουμε διαγώνισμα στα μαθήματα 6 έως 10.

Διαβάζουμε: Λεξιλόγιο από companion σελ. 22, 25, 27, 29, 32, Γραμματική Simple Past / used to / past continuous / adverbs of manner / relative pronouns 

ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2022

  • Για Τρίτη 29/11/2022 test lessons 6-10 

ΤΡΙΤΗ 29/11/2022

  • Companion ορθογραφία σελ.36  λέξεις 11.1 έως 11.13
  • ‘Εκθεση από Student’s book σελ. 123 ασκ. 3
  • Projct (έως 13/12/2022) student’s book σελ. 36 – 37

Για Πέμπτη 1/12/2022 

ΠΕΜΠΤΗ 1/12/2022

  • Companion Ορθογραφία σελ. 36 λέξεις 11.14 έως 11.26  + ανώμαλα ρήματα 
  • Workbook σελ. 30 – 31  ασκ.1, 2, 5 
  • Γραμματική από booklet cant  / could
  • Γράψε 3 προτάσεις με το can ή can’t και 3 προτάσεις με το could ή couldn’t