ΤΡΙΤΗ 22/11/2022

 • Booklet Reflexive Pronouns / Indefinite θεωρία Pronouns task 2,5
 • Companion p. 34 (5b.1, 5b.3 – 5b.10, 5b.12 – 5b.14, 5b.16 – 5b.18, 5b.20  – 5b.24)
 • Workbook p. 25 ασκ. 7 , p.26 ασκ. 1, 2, 3, p.27 review voc.
 • Student’s book ανώμαλα ρήματα 

ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2022

 • Companion p. 36 λέξεις 6a.1 – 6a.7, 6a.9 – 6a.11, 6a.13 – 6a.15, 6a.23 – 6a.25, 6a.29  – 6a.32
 • Workbook p. 28 
 • Booklet Present Perfect Continuous θεωρία + ασκήσεις 3, 4 
 • Student’s book ανώμαλα ρήματα / p. 31 ασκ. 8 writing 

ΤΡΙΤΗ 29/11/2022

 • Companion p. 38 όλες τις λέξεις 
 • Workbook p. 30, 31 όλες τις ασκήσεις
 • Student’s book ανώμαλα ρήματα  (send – show)

ΠΕΜΠΤΗ 1/12/2022

 • Student’s book p. 35 ex. 7 writing (4 paragraphs) σε φύλλο χαρτί
 • Workbook p. 32  
 • Student’s book ανώμαλα ρήματα (shut – sleep)