ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11/2022
 • Companion dictation p. 34 + irregular verbs (leave – lose)
 • Dictation, Grammar, Booklet, reflexive pronouns + indefinite pronouns
 • Workbook p. 26 ex. 1 , 2, 3 + p.27 grammar + fun focus

για Τετάρτη 23/11/2022

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11/2022
 • Companion, Dictation p. 36 λέξεις (6.1 – 6.7, 6.9 – 6.11, 6.13 –  6.15, 6.23 – 6.25, 6.27, 6.29 – 6.32) + irregular verbs (make – put)
 • Workbook, p.28 ex. 1 – 4
 • Booklet, Dictation, Grammar “Present Perfect Continuous”
για Δευτέρα 28/11/2022
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/2022
 • Dictation, Companion p.38 + irregular verbs “read – run”
 • Workbook pp.30 + 31
για Τετάρτη 30/11/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2022
 • Student’s book writing p. 35 “portfolio”
 • Workbook p. 32 ex. 1 – 4
 • Irregular verbs “say – set”

για Δευτέρα 5/12/2022